Sinaleri Opleidignen op Facebook

Algemene voorwaarden

KvK-nummer

32157210

Datum

1 mei 2016

De algemene voorwaarden van Sinaleri Opleidingen zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Op uw verzoek stuurt Sinaleri Opleidingen u deze studievoorwaarden kosteloos toe; ook zijn ze in te zien op www.sinaleriopleidingen.nl. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32157210. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten we deze graag toe.


1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

A. Sinaleri : Sinaleri Opleidingen gevestigd aan De Steiger 74 te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 32157210.

B. Cursus/Opleiding/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.

C. Cursist/Leerling: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-05-2016 tussen Sinaleri en cursist over deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 01-05-2016 zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Sinaleri en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus of opleiding door Sinaleri.

3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.

De inschrijving wordt definitief:

- wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
- wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

4. Uitvoering cursussen

4.1 Sinaleri verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.

4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.

4.3 Inhalen of uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Sinaleri vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Sinaleri wordt georganiseerd.

4.5 Annulering van cursussen door Sinaleri: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is Sinaleri gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat, wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Het bedrag wordt teruggestort naar de rekening waarvan het is ontvangen. Hiervan kan niet worden afgeweken.

De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Sinaleri zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

5. Examens

5.1 Naast het afnemen van eigen examens, leidt Sinaleri op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.

5.2 Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

6. Annulering cursus (door cursist)

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :

A. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
B. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
C. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
D. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
E. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
F. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anders niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Sinaleri schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

- overmacht kan worden aangetoond met bewijzen c.q. verklaringen;
- het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
- de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
- de cursus doorgang vindt;
- maximaal één jaar na datum.

Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail of per fax aan Sinaleri door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;

Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.

7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Sinaleri betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van Sinaleri ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Sinaleri terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.

7.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Sinaleri aan de cursist van rechtswege ontbonden.

7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door Sinaleri met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

8. Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief BTW. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

8.2 De prijzen zoals Sinaleri deze in haar brochures, op haar website of anders kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs of aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs of aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

9. Levering lesmateriaal

9.1 Sinaleri levert het lesmateriaal voor aanvang van de cursus of opleiding aan de cursist. Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld.

9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Sinaleri vervangen, indien dit aan Sinaleri toe te rekenen is.

9.3 De cursist krijgt het door Sinaleri verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.

9.4 Copyright van alle door Sinaleri gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Sinaleri, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Sinaleri is de cursist het gehele cursusgeld aan Sinaleri verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Sinaleri. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.

10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Sinaleri gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zoals het in artikel 12 en 13 is bepaald, zal Sinaleri het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

10.5 Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via Sinaleri te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.

10.6 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.

10.7 De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn of haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn of haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

11. Privacyverklaring en Cookie beleid

Uw persoonlijke informatie wordt door Sinaleri, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Sinaleri zal deze informatie alleen gebruiken om de u te (blijven) informeren over haar opleidingen en diensten of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Sinaleri zich aan de eisen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie zijn vastgesteld.

Lees hier onze volledige Privacy en Cookieverklaring.

12. Vragen en klachten

12.1 Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

12.2 Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

12.3 Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot dhr. V.H.R. Haatrecht. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd dhr. M. van Vliet, Compudesign, Senior Trainer, m.vliet@compudesign.nl. Sinaleri Opleidingen zal het oordeel van deze onafhankelijke derde voor beide partijen als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor Sinaleri Opleidingen zullen snel worden afgehandeld.

12.4 Na het oordeel van een onafhankelijk derde heeft een cursist de mogelijkheid tot een hoger beroep. Mocht een cursist na het hoger beroep in ongelijkheid worden gesteld, worden de eventuele kosten verhaald op de cursist.

12.5 De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Sinaleri Opleidingen
Almere, 1 mei 2016