Sinaleri Opleidignen op Facebook

Privacyverklaring en cookie beleid

1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking?

Sinaleri Opleidingen opgericht volgens de Nederlandse wetgeving, gevestigd te Steiger 74, 1351 AE Almere, Nederland ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer 32157210 (hierna ' Sinaleri ' genoemd)

Compudesign en CompuCampus (100% dochterondernemingen van Sinaleri) opgericht volgens de Nederlandse wetgeving, gevestigd te Steiger 74, 1351 AE Almere, Nederland ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer 32157210 (hierna ' Sinaleri ' genoemd)

Voor de doeleinden beschreven in dit privacy-en cookies beleid, samen het definiëren van de middelen en doeleinden van de verzameling, opslag, openbaarmaking, gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens. Hierna worden deze drie entiteiten gezamenlijk aangeduid als "Sinaleri".

Elke verwijzing in deze privacy en cookies beleid ("beleid") naar "wij", "ons", of "onze" wordt beschouwd als verwijzing naar Sinaleri.

Data Protection Officer (DPO):

De Data Protection Officier voor Sinaleri:

Dhr. VHR Haatrecht
De Steiger 74A
1351 AE Almere
Flevoland Nederland
E-mail: dpo@sinaleri.nl

2. Het doel van deze privacyverklaring en cookies beleid

Deze privacyverklaring en cookies beleid beschrijft hoe Sinaleri de persoonlijke informatie gebruikt die wordt verzameld van deelnames aan cursussen en opleidingen, uw bezoek aan Sinaleri website(s), online diensten en mobiele platforms. Omdat Sinaleri zich inzet om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alle persoonsgegevens die via de website of andere toepassingen en mobiele platforms ("platform") worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, bekend als algemene gegevens Andere toekomstige wetgeving en de nationale aanvullende wetgeving.

Deze privacyverklaring en cookies beleid is geldig vanaf 25 mei 2018. Alle toekomstige wijzigingen in onze richtlijnen voor gegevensbescherming zullen op deze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de gegevensbeschermingsverklaring voor wijzigingen.

3. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandelen en maatregelen treffen om het te beschermen. In overeenstemming met de wettelijke vereisten zal Sinaleri uw (persoonlijke) gegevens verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van overeenkomsten.
 • Het ontwikkeling van cursussen, opleidingen en onlinediensten.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • In alle andere gevallen Sinaleri zal uw toestemming vragen.

Onder de verantwoordelijkheid van Sinaleri valt:

 • uw (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om uw (toekomstige) informatie en administratieve correspondentie te versturen;
 • om u op de hoogte te houden van de functionele wijzigingen van onze cursussen, opleidingen en onlinediensten;
 • om uw feedback te vragen op een nieuwe dienst of services om de website te optimaliseren;
 • Indien u onze cookies aanvaardt: om uw ervaring anoniem te meten om de website(s) te optimaliseren;
 • in geval van technische (online) problemen om deze op te lossen;
 • om u te informeren over potentiële diensten en/of servies van Sinaleri. Wanneer u geabonneerd bent op een nieuwsbrief en uw toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken om u op de hoogte te stellen van nieuwsbrieven;
 • accounts van klanten in de centrale database beheren;
 • Wanneer u onze cookies aanvaardt of wanneer u een account heeft gemaakt, om u specifieke aanbiedingen te doen op basis van uw surf-en aankoopgedrag wanneer u ons daarvoor toestemming gaf;
 • om (uw)klachten te behandelen;
 • om u te factureren;
 • om aan onze administratie te doen en onze fiscale verplichtingen te vervullen;
 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, aan gerechtelijke uitspraken te voldoen en/of maatregelen te treffen die in verband met een gerechtelijke procedure worden vereist;

Wij zullen u vragen om uw toestemming op onze website(s) voordat Sinaleri gebruikt maakt van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, zoals voor commerciële aanbiedingen (digitale nieuwsbrief). U ontvangt alleen nieuwsbrieven wanneer u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Uw abonnement wordt geregistreerd en door ons ingediend om ons in staat te stellen uw toestemming te bewijzen. Als u wilt stoppen met het ontvangen van marketing informatie van Sinaleri, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief op onze website(s) met de daarbij behoren hyperlinks.

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Als onderdeel van het proces voor het maken van accounts binnen onze administratie, verzamelt Sinaleri alleen persoonsgegevens die nodig zijn om cursussen, opleidingen en (online) diensten aan u te leveren en om de overeenkomst met u uit te voeren.

Voor het aanmaken van een (administratieve) account:

 • uw naam en adres;
 • contactpersonen/ representatieve instanties (indien van toepassing);
 • e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 • geboorteplaats en -datum (voor certificaat- en diploma-doeleinden);
 • BSN-nummer (in samenwerking met het UWV werkbedrijf);
 • gebruikersnaam en wachtwoord (na uitdrukkelijke toestemming);
 • beheer betaal- en credicardgegevens (na uitdrukkelijke toestemming);

Technische gegevens:

 • Uw feedback over het gebruik van diensten en services en alle andere informatie die u ons stuurt via haar functionaliteiten, zodat wij de functionaliteiten van onze website(s) en platform kunnen verbeteren.
 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid tot een persoon voor rapportagedoeleinden.

De juridische grond voor onze verwerkingsactiviteiten is tweeledig:

 • de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gemaakt via uw registratie voor een account om deel te nemen aan onze cursussen, opleidingen, (online) diensten, sercervices en/of acties;
 • onze legitieme belang als een organisatie om te communiceren met onze relaties om ons platform te beheren;

Alleen met het oog op het versturen van e-mails en nieuwsbrieven, is de juridische grond anders. Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u uw voorafgaande opt-in toestemming hebt verstrekt door u op onze nieuwsbrieven te abonneren via onze website. U bent altijd in staat om af te melden van deze mailings op elk moment, zoals vermeld in paragraaf 3 van deze privacyverklaring en cookies beleid.

5. Verdere details

Sinaleri zal geen gegevens verzamelen of op slaan met bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens voor het onthullen van politieke meningen, religieuze overtuigingen of gegevens over de gezondheid als omschreven in artikel 9 AVG.

Alleen voor haar medewerkers Sinaleri zal gegevens verwerken over gezondheid en andere informatie die nodig is om de arbeidsovereenkomst en alle aanvullende vergoedingen en diensten zoals pensioen en verzekering uit te voeren.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Sinaleri zorgt voor een effectieve bescherming van gegevens door gebruik te maken van gecodeerde communicatie en veilige verbindingen in overeenstemming met de stand van de techniek waar nodig. Sinaleri heeft ook maatregelen genomen om de veiligheid van zowel fysieke als virtuele toegang tot gegevens op het terrein en de computersystemen te waarborgen.

Verder zullen we de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om te zorgen voor een veiligheidsniveau dat geschikt is voor de specifieke risico's die we hebben vastgesteld.

7. Bewaring van opgeslagen gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de vereiste duur verwerkt en worden vervolgens verwijderd zodra deze niet meer vereist is, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen inzake bewaring van gegevens. Sinaleri heeft een proces voor het veilig bewaren van de betreffende documentatie.

Sinaleri werkt samen met derden om diensten aan u te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden geven die binnen het volgende vallen:

 • Dochterondernemingen: Sinaleri en haar dochterondernemingen, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan.
 • Dienstverleners: Wij stellen andere bedrijven en particulieren voor om werk namens ons uit te voeren. Voorbeelden van service providers zijn bedrijven die onlinediensten of betalingsverwerking (creditcard, domiciliëring en aankoop op rekening) aanbieden. Als Sinaleri gebruik maakt van de diensten van derden, sluit het gegevensverwerking overeenkomsten met deze partijen, waaruit geen onafhankelijke verplichting ontstaat voor deze partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om voor hen om hun werk te voltooien. Het is echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Voor werknemers: het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, overeenkomsten die Sinaleri gesloten heeft met verschillende derde partijen, zoals:
  • Payroll organisatie
  • Pensioenaanbieder
  • Verzekeraars
  • Andere dienstverleners, zoals in sommige gevallen leaseauto aanbieders.

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen het bovengenoemde toepassingsgebied aan derden worden doorgegeven in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), garanderen wij dat de gegevens worden overgedragen in overeenstemming met deze privacyverklaring en met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In principe zullen alle gegevens binnen de EU worden verwerkt waar dat mogelijk is en niet worden uitgewisseld met derden buiten de EU. Gegevens mogen alleen worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de wetten die in dit land van kracht zijn of via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in de vorm van bindende overeenkomst van de EU.

8. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt de volgende wettelijke rechten (op voorwaarde dat u ons hierom schriftelijk vraagt en ons een kopie van uw identiteitskaart verstrekt aan bewijsmateriaal dat wij met u te maken hebben):

 • recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • u op elk gewenst moment meer informatie opvragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonlijke gegevens die wij van u houden;
 • recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
 • u hebt het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie of de voltooiing van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens bij ons te verkrijgen.
 • recht op gegevens portabiliteit;
  • In sommige gevallen hebt u het recht om al onze persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare indeling en hebt het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere controller. Dit recht geldt voor het geval de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de noodzaak voor de uitvoering van een contract en in het geval de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.
 • recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, voor een periode die ons in staat stelt deze nauwkeurigheid te verifiëren;
  • wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims;
  • de verwerking lijkt onrechtmatig en u heeft ons de beperking van het gebruik van uw gegevens gevraagd;
  • we zijn in het proces van verificatie of onze legitieme belangen overschrijven van jou in het kader van een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • recht op schrapping van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
  U kunt verzoeken om (een deel van) uw persoonsgegevens te verwijderen in de volgende situaties:
  • wanneer de verwerking niet meer nodig is voor archiveringsdoeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
  • wanneer de verwerking niet meer nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer het niet meer wettelijk vereist is;
  • bij de verwerking is gebaseerd op toestemming en u hebt besloten om uw toestemming in te trekken;
  • wanneer uw datum onrechtmatig is verwerkt;
  • wanneer u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wanneer uw persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting;
  in uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren uw gegevens te verwijderen voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van claims of voor enig rechtmatig belang.
 • recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zonder kosten;
  U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij daartoe dwingende gronden hebben of omdat wij daartoe verplicht zijn vanwege een wettelijke verplichting. Wanneer (een deel van) uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u te allen tijde bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming daartoe intrekt. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor direct marketing doeleinden.
 • recht om te klagen;
  Indien u een klacht heeft over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen door onze DPO te schrijven, zie voor contactgegevens paragraaf 1. U hebt ook het recht om uw klacht naar de lokale autoriteit voor gegevensbescherming te sturen.

9. Cookies

Sinaleri maakt gebruik van cookies op haar website(s) om de functionaliteit te verbeteren en uw bezoek aan de website leuker te maken. De cookies laten ons bijvoorbeeld toe om u te herkennen bij uw volgende bezoek. De cookies stellen ons ook in staat om bepaalde statistieken te verzamelen voor statistische doeleinden, om het aantal pagina bezoeken en de populariteit van afzonderlijke pagina's en onderwerpen te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. We kunnen deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze diensten waar mogelijk aan te passen aan uw wensen.

Het is belangrijk op te merken dat e-mail en marketing campagnes niet het gevolg zijn van cookies. Noch uw e-mailadres, noch uw telefoonnummer wordt opgeslagen in cookies en cookies worden niet gebruikt om traceerbare persoonlijke profielen te maken.

U hebt de mogelijkheid om alle cookies van bezochte website(s) te accepteren of uit te schakelen door de instellingen van uw Internet browser te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op deze website(s) niet beschikbaar zullen zijn als u cookies uitschakelt. Als u niet zeker weet hoe u uw browserinstellingen wijzigt of cookies verwijdert, raadpleegt u de instructies van uw browser.

Op onze website(s) gebruiken we de volgende cookies:

Session cookies worden gebruikt voor het beheren en beveiligen van uw huidige bezoek aan onze website(s). De cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een volledig overzicht van de cookies die momenteel in gebruik zijn, hun functie en vervaldatum vindt u onderaan deze pagina.

Permanente cookies helpen onze website(s) uw informatie en instellingen te onthouden wanneer u ze in de toekomst bezoekt. Dit resulteert in een snellere en gemakkelijke toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen. Een volledig overzicht van de cookies die momenteel in gebruik zijn, zijn er functie en hun afloop is te vinden op de bodem van deze pagina.

10. Web browserinstellingen

Als u niet wilt dat website(s) cookies op uw computer opslaan, kunt u de instellingen van uw webbrowser wijzigen, zodat er een waarschuwing wordt weergegeven voordat cookies worden opgeslagen. U kunt de instellingen ook zodanig wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van anderen. In de instellingen van uw webbrowser kunt u ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat deze instellingen afzonderlijk moeten worden gedefinieerd op elke webbrowser en computer die u gebruikt. Houd er ook rekening mee dat Sinaleri kan niet garanderen dat haar website zal functioneren zoals bedoeld als cookies worden geblokkeerd. Misschien vindt u dat sommige websites functies verloren gaan of dat u niet langer toegang heeft tot de website. De stappen voor het wijzigen van de instellingen zijn voor elke webbrowser verschillend. Ga indien nodig naar de Help-functie van uw webbrowser of klik op een van de onderstaande koppelingen om direct naar de instructies voor uw specifieke webbrowser te gaan.

Chrome
Mozilla FireFox
Internet Explorer
Safari
Opera

11. Hyperlinks

De website(s) Sinaleri kan hyperlinks bevatten naar andere websites en websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van Sinaleri. Sinaleri aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens beschermings praktijken en de inhoud van deze websites.

12. Overige informatie

Sinaleri behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het cookies beleid. Gelieve dit te controleren elke keer dat u de website bezoekt om te blijven up-to-date.


Als u nog vragen hebt over deze deze privacyverklaring en cookies beleid, de website(s) van Sinaleri of uw registratiegegevens, of als u deze gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met:

Sinaleri Opleidingen
Businesscenter De Steiger
De Steiger 74A
1351 AE Almere
Flevoland, Nederland
E-mail: support@sinaleri.nl

of

De DPO, voor contactgegevens, verwijzen wij u naar paragraaf 1.


Sinaleri Opleidingen
Almere, 25 mei 2018